Gwarancja

 1. Orange Mountain Bikes Limited (Orange) gwarantuje pierwszemu właścicielowi każdą nową ramę roweru Orange, sztywny widelec (jeśli jest zamontowany), łożyska obrotowe zawieszenia i komponenty Orange na wady wykonania i materiałów przez 3 lata od daty zakupu. Po zarejestrowaniu roweru, w momencie zakupu, czas trwania tej gwarancji zostanie przedłużony do 5 lat bez żadnych kosztów.
 2. WAŻNE! Jeśli zdecydują się Państwo NIE rejestrować roweru, będzie on nadal objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją od daty zakupu.
 3. Przedłużenie gwarancji dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych i konstrukcyjnych ramy i nie dotyczy wykończenia powierzchni / malowania ramy i jej akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje efektów normalnego zużycia, jak również defektów, niesprawności lub awarii powstałych w wyniku nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowego montażu i konserwacji, przeróbek, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.
 4. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się w instrukcji obsługi danego komponentu lub na stronie internetowej producenta.
 6. Warunki obowiązywania pięcioletniej gwarancji na ramę:
 7. 8.1. Przeprowadzenie pierwszego przeglądu w ciągu 30-60 dni od momentu zakupu lub po przejechaniu pierwszych 150 km rowerem.
 8. a) Przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów okresowych raz w roku zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonanie corocznego przeglądu zostanie potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży ORANGE.
  b) W przypadku niewykonania takiego corocznego przeglądu trzyletnia/pięcioletnia gwarancja na ramę ulega automatycznemu skróceniu do dwóch lat.
  c) Koszty związane z przeglądem i konserwacją ponosi właściciel.
 9. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie oryginalnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
 10. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji powinny zostać zgłoszone na pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub Punktu Sprzedaży ORANGE.
 11. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć rower objęty gwarancją do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub Punktu Sprzedaży ORANGE na koszt własny. Reklamowany rower powinien być czysty.
 12. Rozpatrzenie reklamacji przez ORANGE powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży ORANGE. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wydania decyzji.
 13. W ramach przedłużonej gwarancji, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, uszkodzona rama zostanie naprawiona lub wymieniona na tę samą lub najbardziej podobną i porównywalną ramę dostępną w chwili zgłoszenia reklamacji. Wszystkie koszty związane z ustawieniem roweru z powodu różnic w nowej ramie ponosi właściciel roweru. Gwarancja dotyczy tylko ramy, prace serwisowe związane z przebudową lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy są w całości pokrywane przez właściciela roweru. Jeśli rama zostanie naprawiona lub wymieniona, klientowi nie przysługuje nowy okres gwarancji, w takich przypadkach gwarancja udzielana jest na maksymalny okres pozostały do pierwotnej przedłużonej gwarancji.
 14. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, decyzja co do zasadności reklamacji SUPERIOR podejmie po konsultacji z autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
 15. Gwarancja traci swą ważność w przypadku: samodzielnej, niewłaściwej naprawy przez klienta; modyfikacji i wprowadzania zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwego sposobu przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użycia roweru w sytuacjach nietypowych lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany; nieprzestrzegania warunków Gwarancji; usunięcia lub uszkodzenia numerów seryjnych i elementów identyfikacyjnych roweru.
 16. Gwarancji nie podlegają:
  17.1. Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: zniszczenie i zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); linki i pancerze; żarówki i oświetlenia.
  17.2. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa. Zmiany powłoki lakierniczej np. korozji wynikającej z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
 17. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów, regulacja czy naprawa połączeń gwintowanych.
 18. Warunkowe uznanie gwarancji nie oznacza akceptacji poniesienia odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty.
 19. ORANGE nie ponosi odpowiedzialności za wady roweru wywołane uprawianiem sportów wyczynowych ani za powstałe w tego wyniku wypadki, uszkodzenia ciała itp
 20. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
 21. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. ORANGE nie odpowiada za tego typu szkody. Po wykryciu usterki, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania roweru.
 22. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami marki ORANGE i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących praw konsumentów.
 23. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.